การปลูก-ดูแลกล้วยไม้สกุลแวนด้า

การปลูกและดูแลกล้วยไม้ชนิดต่าง ๆ ที่ผลิตโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

 

กล้วยไม้ขวด ดอยตุง

 

การปลูกและดูแลกล้วยไม้สกุลแวนด้า


1. นำพืชออกจากขวดโดยทุบบริเวณก้นขวด  จากนั้นล้างเศษวุ้นที่ติดมากับกล้วยไม้ (ระวังเศษแก้วบาดมือ)

2. กล้วยไม้สกุลอะแรนด้า  ม๊อคคาร่า  กุหลาบและแวนด้าไม่ต้องใช้เครื่องปลูก  การปลูกอาจจะวางปลูกบนโต๊ะ

    กล้วยไม้ที่มีตาข่ายรองรับ  สำหรับแวนด้าสามารถปลูกโดยวางต้นบนกระถาง แขวน สภาพแสง  60 – 70  %

3. การให้ปุ๋ยระยะเติบโตทางใบและลำต้น (1/2 – 6 เดือนแรก) ให้ใช้ปุ๋ยสูตร 21 – 21 – 21 , 30 – 20 – 20

    สลับกัน อัตรา200 – 250  กรัมต่อน้ำ  100  ลิตร  พ่นครั้งแรกหลังปลูก 14  วัน  หลังจากนั้นพ่นทุก  7  วัน

4. ระยะออกดอก ( 7 – 9 เดือนหลังปลูก)  ให้ปุ๋ยสูตร  10 – 20 – 10 หรือ 16 – 20 – 17 อัตรา  200 – 500

    กรัมต่อน้ำ  1  ลิตร  ทุก ๆ 7 วัน (TJorchid.com : ถ้าแวนด้าผมปลูกไม่ได้นะครับ แค่ 9 เดือนออกดอกต้อง

    มากกว่านี้)

5. ให้น้ำช่วงเช้าเวลา 06.00 – 09.00 น. หากฝนตกควรงดการให้น้ำ  ในฤดูแล้งอาจให้เพิ่มได้  สภาพแสง

ประมาณ  50 – 60 %

 

หมายเหตุ  :

-  (แสง  100 %  คือไม่มีแสลน  เพราะฉะนั้นถ้าแสง 40 % คือใช้แสลน 60%)


-  (สูตร 21 – 21 – 21 ปุ๋ย N – P – K จำนวน 21 – 21 – 21  นับจำนวนตัวเลข ถ้าตัวหน้าสูงกว่าตัวอื่น ๆ  เรียก

สูตรหน้าสูง ถ้าตัวกลางสูง เรียกกลางสูง  ถ้าตัวหลังสูง เรียกสูตรหลังสูง ถ้าเท่ากันหมด เช่น 21 – 21 – 21

เรียกสูตรเสมอ(ภาษาพูดนะจ๊ะ) รายละเอียดโดยคร่าว ๆ คือ N(ไนโตรเจน) – บำรุงต้นและใบ P(โพแทสเซียม)

– กระตุ้นตาดอกและราก K(ฟอสฟอรัส) - เพิ่มความสมบูรณ์ของสีและขนาดดอก)

- เครื่องปลูก คือ วัสดุปลูก เช่น ถ่าน , กาบมะพร้าว , หิน

- สำหรับตัวผมเอง กล้วยไม้บางชนิดจะต้องผึ่งตะกร้าปรับสภาพก่อนประมาณ 1 สัปดาห์ – 2 เดือน

อ้างอิงภาพและข้อมูลจาก http://www.tjorchid.com